Wat is het?

In Nederland stellen we strenge eisen aan de sterkte van onze primaire waterkeringen. In de Waterwet is vastgelegd dat de waterkeringbeheerders regelmatig moeten toetsen of hun waterkeringen voldoen aan de norm. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt hiervoor het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) ter beschikking, waar Deltares de technisch inhoudelijke componenten en de software voor levert.

Per 1 januari 2017 veranderen de normen. Bij de huidige normen moet een waterkering een bepaalde waterstand veilig kunnen keren. In de nieuwe normen wordt uitgegaan van een maximaal toelaatbare overstromingskans. Als gevolg van deze verandering moet het gehele toetsinstrumentarium worden herzien. Daarbij is meer kennis nodig van het traject van begin van schade tot aan het daadwerkelijk falen van de waterkeringen: onzekerheden in belasting en sterkte worden uniform meegenomen. Voor het nieuwe toetsinstrumentarium doet Deltares onderzoek naar de belastingen op de waterkeringen en de sterkte van waterkeringen, bijvoorbeeld aan de hand van grootschalige veldproeven. De resultaten worden vertaald naar rekenregels, die we implementeren in gebruiksvriendelijke software voor het beoordelen van waterkeringen.

De kennis die we ontwikkelen, wordt ook gebruikt voor andere onderdelen in de waterveiligheidsketen, zoals beleidsstudies en het ontwerpen, beheer & onderhoud van waterkeringen.

Wat deden we in Nederland en wat is het resultaat?

In 2014 zijn de laatste onderzoeken afgerond en lag de nadruk op de ontwikkeling van rekenregels. Een belangrijk moment was de oplevering van de eerste softwareversie, waarmee de waterkeringbeheerder zijn waterkeringen moet toetsen. Voor de check of aan de norm wordt voldaan zijn voor alle dijkvakken de hydraulische belastingen, grondgegevens en formules voor relevante faalmechanismen nodig. Op alle drie de terreinen zijn belangrijke tussenproducten opgeleverd. Met de eindgebruikers heeft Deltares een eerste ‘proeftoets’ uitgevoerd, waarbij de werkwijze en diverse onderdelen zijn doorgenomen.

Ringtoets

Software voor het toetsen van waterkeringen in Nederland, volgens de norm in 2017.

Deltares experts

Frans Hamer, programmaleider WTI

Het WTI-programma voltrekt zich in een buitengewoon dynamische omgeving. Het gaat bovendien om nieuwe kennis, die goed onderbouwd moet worden. We zijn er trots op dat Deltares zo’n belangrijke toeleverende rol speelt in dit hele proces.

Han Knoeff, programmaleider WTI

In dit programma komen veel verschillende disciplines bij elkaar, waaronder fysica, probabilistiek en softwareontwikkeling. De uitdaging was om al deze kennis te bundelen en uiteindelijk één praktisch, toepasbaar instrument te ontwikkelen.

Partners

0
×