Wat is het?

Kan een aangelegd, zandig voorland, een alternatief zijn voor traditionele dijkversterking in meren? De zandige vooroever, aangelegd direct langs de Houtribdijk in het Markermeer zou het ‘ja’ antwoord op die vraag kunnen zijn. Door deze vooroever kan de golfslag op de bestaande dijk sterk verminderen. Een uitkomst kan zijn dat daardoor de dijk zelf minder ingrijpend versterkt hoeft te worden. Zo’n oplossing is dan goedkoper, duurzamer en vergroot de natuurwaarden en recreatiemogelijkheden van een gebied. De belangstelling voor natuurlijke dijkversterkingen neemt nationaal en internationaal toe.

Wat deden we in Markermeer en wat is het resultaat?

In 2014 legden we in samenwerking met Rijkswaterstaat en Ecoshape een vooroever aan van 70.000* kubieke meter zand ter hoogte van Trintelhaven. Camera’s op de damwand monitoren dagelijks de invloed van de golfslag op de zandige oever. Er worden ook continue metingen aan hydrodynamica en meteorologie uitgevoerd. Daarnaast meten we het talud periodiek voor morfologische ontwikkeling en vegetatiedynamiek. Deze data leveren belangrijke input voor het antwoord op de vraag in hoeverre we een veilige, stabiele en kostenefficiënte vooroever kunnen ontwerpen. Een eerste uitkomst wordt verwacht in 2016.
Deltares is de komende vier jaar verantwoordelijk voor de monitoring. Ook dragen we bij aan het vergroten van kennis binnen het project, onder meer door tools te ontwikkelen.

De pilot bij de Houtribdijk maakt onderdeel uit van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) van de overheid en de waterschappen.

*In de infographic staat 85.000 m3, dit moet 70.000 m3 zijn.

Deltares experts

Ellis Penning, expert waterkwaliteit en ecosystemen

Hoogwaterbescherming blijft belangrijk en dit project laat zien dat dit ook op een natuurlijke en duurzame manier kan.

0
×