Wat is het?

Deltares heeft begin 2014 voor het ministerie van Economische Zaken de risico's in beeld gebracht van geïnduceerde aardbevingen in het Groningenveld. Dit is gedaan voor de kritische onderdelen van de infrastructuur - waterkeringen, het gastransportnetwerk en voor het hoogspanningsnetwerk. Deze bevingen hebben naast de gevolgen voor de mensen en hun huizen ook impact op de waterkeringen, leidingen, bruggen, sluizen hoogspanningsnetwerken. Maar hoe kunnen we de effecten voorspellen, om schade door trillingen en bodemdaling te voorkomen? Kennis over de opbouw van ondergrond en onderzoek naar het gedrag van de grond door trillingen zijn nodig.

Wat deden we in Groningen en wat is het resultaat?

Deltares heeft begin 2014 voor het ministerie van Economische Zaken de risico’s in beeld gebracht van geïnduceerde aardbevingen in het Groningenveld voor de kritische onderdelen van de infrastructuur - waterkeringen, het gastransportnetwerk en voor het hoogspanningsnetwerk. Twee richtlijnen, die nu al in de praktijk worden gebruikt voor het ontwerpen van aardbevingsbestendige constructies, gebouwen en industriële installaties, kwamen mede tot stand door onze kennis en expertise.

Copyright foto, Waterschap Noorderzijlvest.

Ongeveer 70 km van de Groningse zeedijken en 700 km boezemkades zijn door ons beoordeeld op gevoeligheid voor aardbevingen door gaswinning. Met deze gegevens kan antwoord gegeven worden op de vragen: welke locaties prioriteit hebben om te versterken en welke maatregelen effectief zijn in termen van functionaliteit en risicoreductie. Ook adviseerden we het waterschap Noorderzijlvest over hoe zij de keringen die in 2014 al versterkt werden voor hoogwaterbelasting meteen zo kunnen versterken dat ze ook aardbevingsbestendig zijn. Zo zijn enkele kilometers dijk die gevoelig zijn voor aardbevingen versterkt door deze te verbreden en een damwand te plaatsen.

Daarnaast hebben we voor heel Groningen in opdracht van de NAM de ondergrond in kaart gebracht. Gegevens over waar klei, zand of veen zit zijn beschikbaar via een nieuw geologisch model. Met dit model kunnen we in de komende jaren beter voorspellen wat de sterkte van trillingen is aan het oppervlak bij aardbevingen in Groningen. Door de ondiepe ondergrond en de variatie van de ondergrond mee te nemen, kunnen effecten van aardbevingen beter worden voorspeld en onzekerheden in de risicoanalyse worden verkleind.

Deltares experts

Mandy Korff, expert geo-engineering

Het voorspellen van de gevolgen van aardbevingen door gaswinning is complex, maar we kunnen wel steeds beter de risicogebieden aanwijzen op basis van onze kennis van de ondergrond. Het vervolgens beperken of zelfs voorkomen van schade is nog een grote uitdaging, maar ook hier worden belangrijke stappen gezet.

Partners

0
×